Az egyes feladatokról az alábbiakban olvashat:

Törvényi háttér

A területfejlesztés rendszerének megújítása kapcsán a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) módosításaival a jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi szinten, a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésével, elsődlegesen a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A területfejlesztési hatáskör címzettjei ezzel a megyei önkormányzatok, valamint a térségi fejlesztési tanácsok.

A Tftv. szerinti közfeladatok ellátása során a megyei önkormányzat összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, melynek keretében a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. A főváros területén – a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartozó fejlesztési feladatok kivételével – a megyei önkormányzat e törvény szerinti feladatait Budapest Főváros Önkormányzata látja el.

A tervezés folyamata:

A 2014–2020 közötti európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben is kiemelt jelentősége van a megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek. A területi tervek alapul szolgálnak a 2014–2020 közötti uniós költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keret alá tartozó alapokból finanszírozandó operatív programok tervezéséhez annak érdekében, hogy az uniós finanszírozású ágazati és területi operatív programokban a területi fejlesztési igények is megjelenítésre kerüljenek.

A területi szereplők (megyék, Balaton Fejlesztési Tanács, Budapest) felkészülését a 2014–2020 közötti uniós programozási időszakra az Államreform Operatív Program és a Közép–Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett pályázati felhívások segítették.

A pályázatok átfogó célja az volt, hogy a megyei önkormányzatok, a Balaton Fejlesztési Tanács és a főváros tervezési dokumentumainak előkészítését támogassa, és az ehhez szükséges tervezői kapacitások megerősítésre kerüljenek.

A helyzetfeltáró dokumentumok elkészítését követően a területi szereplők meghatározták a lehetséges fejlesztési irányokat, elfogadták területfejlesztési koncepciójukat, valamint a területfejlesztési programokat.

A területfejlesztési programok a hosszú távú koncepcióban, valamint a 2014–2020 közötti uniós időszak operatív programjaiban leírtakkal összhangban kerültek kidolgozásra.

A területi tervezés a 2014–2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok kialakítását is segítette, a kapcsolódó részdokumentumok elkészítésével, a fejlesztési igények felmérésével.

A pályázatok megvalósítását a tervezésben résztvevő kormányzati szereplők által nyújtott szakmai iránymutatás (útmutatók, sablonok, konzultációk, minőségbiztosítás, stb.) támogatta.

Kapcsolódó pályázati felhívások:

ÁROP–1.2.11/A–2013–A és B – Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára

Bővebb információ: http://www.nfu.hu/doc/4094

ÁROP–3.A.3–2013 – Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban

Bővebb információ: http://www.nfu.hu/doc/4093

ÁROP–1.2.11–2013–Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása kiemelt projekt

Bővebb információ: http://palyazat.gov.hu/doc/4101

KMOP–5.1.1/D2–13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése

Bővebb információ: http://www.nfu.hu/doc/4234

Legfontosabb kapcsolódások:

·         A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

·   218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

·         314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről